Velkoobchodní GShop

Testovací verze

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 20. 9. 2017

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky společnosti GSoft Society s.r.o. (dále jen „Dodavatel“), se sídlem Pod Lipami 2511/64, 13000 Praha, Žižkov, IČ: 14889358, DIČ: CZ14889358, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupních smluv (včetně rámcových), uzavřených mezi Dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Odběratel“) za účelem velkoobchodního prodeje zboží Dodavatelem Odběrateli prostřednictvím webového rozhraní Dodavatele na shop.gsoft.info, a související právní vztahy. Dodavatel nabízí pro své Odběratele službu „e-objednávka” pro nákup sortimentu Dodavatele prostřednictvím Webového rozhraní (dále jen „e-objednávka”). Zboží prodávané prostřednictvím této služby je doručováno na místo určené registrovaným Odběratelem v příslušné objednávce. Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-objednávky a součástí Rámcové smlouvy o dodávkách zboží, byla-li taková mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena. V kupní smlouvě mohou být sjednána ujednání odlišná od obchodních podmínek, a tato mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Tyto Obchodní podmínky jsou výzvou neurčitému počtu podnikatelských subjektů k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy s Dodavatelem, kdy se Dodavatel může stát příjemcem návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Odběratele, Dodavatel dodá Odběrateli zboží dle podmínek plynoucích z těchto Obchodních podmínek. Odběratel je navrhovatelem uzavření kupní smlouvy a tedy Dodavateli podává návrh – nabídku na uzavření kupní smlouvy podle OZ. Pokud Dodavatel nabídku Odběratele přijme, stává se Dodavatel prodávajícím a Odběratel kupujícím z kupní smlouvy.
Odběratel výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření kupní smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Internetová stránka Dodavatele. Odběratel i Dodavatel tedy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy jen pomocí technických prostředků bez nutnosti podepsat kupní smlouvu v listinné podobě. Odesláním objednávky ze strany Odběratele, odesláním zboží ze strany Dodavatele Odběrateli a převzetím zboží Odběratel potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.1. V e-objednávce Dodavatel zboží, které Odběratel může objednávat, prezentuje včetně uvedení aktuálních cen zboží. Prezentace zboží v e-objednávce je informativní a není nabídkou k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 OZ. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží Odběratele doručená Dodavateli. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností je kupní smlouva mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena teprve okamžikem, kdy zboží nakupované prostřednictvím e-objednávky je Dodavatelem doručeno do místa určeného Odběratelem a ze strany Odběratele převzato. Do doby doručení zboží Odběrateli a jeho převzetí nemůže být žádné jednání ze strany Dodavatele vykládáno jako akceptace návrhu Odběratele na uzavření smlouvy. Veškeré nákupy zboží prostřednictvím e-objednávky se řídí Obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy Odběratel jako strana kupující, stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vlastnické právo ke zboží nabývá Odběratel v okamžiku, kdy je jak uzavřena kupní smlouva, tak i uhrazena celá kupní cena zboží.

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

2.1. Na základě objednání zboží nebo registrace Odběratele provedené na Internetové stránce Dodavatele bude zřízen uživatelský účet, na který může Odběratel přistupovat. Ze svého uživatelského účtu může Odběratel nadále zjednodušeným způsobem provádět objednávky zboží (dále jen „Uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na Internetové stránce a při objednávání zboží je Odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v souladu s provozovanou podnikatelskou činností na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Odběratelem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Dodavatelem považovány za správné. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Odběratele. Odběrateli je zakázáno umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám, když v opačném případě Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré škody vzniklé Odběrateli či Dodavateli, neboť se má automaticky za to, jako kdyby předmětnou objednávku učinil sám Odběratel. Odběratel tedy bere výslovně na vědomí, že všechny nákupy realizované prostřednictvím Uživatelského účtu Odběratele jsou provedeny jménem a na účet Odběratele. Subjekt s jedním identifikačním číslem může uzavřít pouze jednu registraci, přičemž počet provozoven Odběratele na jednu registraci není omezen. O výjimkách rozhoduje v oprávněných případech Dodavatel.
2.3. Ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů Odběratel svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu Dodavatele na tento fakt upozornit a požádat Dodavatele o zrušení jeho Uživatelského účtu, jinak je Dodavatel oprávněn Uživatelský účet zrušit, jakmile se o ukončení podnikatelské činnosti Odběratele dozví, a žádat po Odběrateli náhradu vzniklé škody.
2.4. Před odesláním objednávky je Odběratel povinen zkontrolovat objednané množství zboží v objednávce.
2.5. Objednávka Odběratele učiněná prostřednictvím e-objednávky je závazným návrhem Odběratele na uzavření kupní smlouvy s Dodavatelem. Po odeslání objednávky je Odběratel vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do zrušení objednávky, které je učiněno v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
2.6. Dodavatel potvrdí Odběrateli přijetí objednávky do systému automaticky generovaným e-mailem, přičemž toto potvrzení nelze považovat za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy Odběratele.
2.7. Dodavatel negarantuje dostupnost zboží prezentovaného v e-objednávce. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku Odběratele zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-objednávce nebo v případě, že se cena zboží s ohledem na aktuální zásoby Dodavatele výrazně změnila. Dodavatel si vyhrazuje právo nabídnout Odběrateli alternativní položku s ohledem na aktuální dostupné skladové zásoby zboží z e-objednávky. Alternativní náhrady budou uplatněny např. v případech, když výrobci nahrazují stávající výrobek nebo Dodavatel nahradil sortiment jinou značkou. Dodavatel je povinen upozornit Odběratele na skutečnost, že bude dodáno toto alternativní zboží, jakmile se o této potřebě dozví. Odběratel má právo alternativní zboží odmítnout a objednávku zrušit.
2.8. Dodavatel je oprávněn za účelem zajištění dostupnosti zboží co největšímu počtu registrovaných zákazníků předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých druhů zboží jedním Odběratelem.
2.9. Odběratel je oprávněn zrušit svou objednávku nejpozději do 16 hodin dne předcházejícího před plánovaným dodáním objednaného zboží, a to zasláním zrušení objednávky s uvedením čísla objednávky na kontaktní e-mail Dodavatele nebo telefonicky.
2.10. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku Odběratele nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s Odběratelem, v případě že: a) zboží se již nevyrábí a nelze je tedy objednat, b) zboží již nedodává c) pořizovací cena se výrazným způsobem změnila. V případě, že Odběratel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
2.11. Dodavatel si vyhrazuje právo stanovit rozhodný časový okamžik (standardně 14 hod.) pro odeslání objednávky Odběratele, který určuje lhůtu dodání zboží Odběrateli (následující závozový den).

III. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Odběratel se zavazuje uhradit kupní cenu bankovním převodem na základě k dodanému zboží přiloženému daňovému dokladu (faktuře). Splatnost kupní ceny je stanovena na 14 dní, není-li ujednáno jinak. Závazek k úhradě kupní ceny je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele uvedený na příslušném daňovém dokladu (faktuře), vztahujícím se k dodanému zboží. Při osobním odběru zboží u Dodavatele je možné kupní cenu uhradit v hotovosti.
3.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny zboží uvedeného v systému e-objednávky dle aktuálních skladových cen, přičemž Odběratel je na tyto změny upozorněn před finálním odesláním objednávky a je mu umožněno jednotlivé položky z objednávky vyřadit nebo opravit požadované množství.
3.3. Jestliže je mezi kupními stranami sjednán typ úhrady bankovním převodem a součet Odběratelem dosud neuhrazených faktur přesahuje smluvený limit saldokonta nebo jsou-li některé faktury po splatnosti, bude Odběratel o této situaci informován. V jeho zájmu je pak kontaktovat Dodavatele a doložit, že doklady po splatnosti nebo doklady překračující smluvené saldo již uhradil. V případě, že tak Odběratel neučiní, nebude objednávka dále zpracovávána a systém bude čekat na úhradu nezaplacených faktur. Nedojde-li k úhradě faktur nejpozději do data plnění dle pozastavené objednávky, bude následující den objednávka stornována.
3.4. Ceny zboží nejsou uvedeny včetně dopravy, pokud není smluvně stanoveno jinak.
3.5. Všechny ceny zboží jsou uvedeny bez DPH.

IV. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1. Dodavatel se zavazuje usilovat o doručení zboží v požadovaném termínu, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl Dodavatel bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit. Dodavatel je však povinen upozornit Odběratele na tyto skutečnosti, jakmile se o nich dozví. Dodavatel je oprávněn k dopravě zboží pro Odběratele dle Obchodních podmínek využívat služeb externích dopravců.
4.2. Místem dodání je místo v České republice, které Odběratel uvedl při registraci/objednávce. Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele doručením zboží Odběrateli. Zboží je v místě doručení oprávněn převzít pouze Odběratel či jeho oprávněný zástupce.
4.3. Vlastnické právo ke zboží je na Odběratele převedeno až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. To nemá vliv na ujednání o přechodu nebezpečí škody na zboží.
4.4. V případě, že v požadovaném termínu doručení není na místě dodání osoba způsobilá k převzetí zboží, nebo nelze-li zboží z jakéhokoliv jiného důvodu řádně předat, bude postupováno dle pravidel dopravce.
4.5. Marným doručením není dotčeno právo Dodavatele požadovat a vymáhat po Odběrateli cenu za dopravu. V případě požadavku Odběratele na opětovné doručení Odběratel bere na vědomí, že je Dodavatel oprávněn účtovat cenu za dopravu.
4.6. Společně s dodáním zboží se Dodavatel zavazuje předat Odběrateli potřebné daňové doklady nebo dodací list s uvedením sortimentu předávaného zboží včetně ceny, tak aby mohl Odběratel plnění řádně zkontrolovat a převzít. Odběratel je povinen potvrdit převzetí zboží, a to podpisem osoby způsobilé zboží za Odběratele (v případě osobního odběru) převzít nebo dle pravidel přepravní služby.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A REKLAMACE

5.1. Podpisem převzetí Odběratel potvrzuje, že zboží při převzetí zkontroloval co do množství a kvality, a že vůči němu nemá žádné výhrady.
Skutečný vzhled zboží dodaného Odběrateli nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží prezentovaného Dodavatelem. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Odběratel není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.
5.2. Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, že nemá zjevné vady. Při zjištění jakýchkoli vad je Odběratel povinen tyto reklamovat ihned při převzetí zboží a je oprávněn zboží od řidiče nepřevzít. Za zjevné vady se považují: a) množstevní rozdíly oproti daňovému dokladu nebo dodacímu listu; b) dodání jiného než objednaného zboží; c) mechanické poškození zboží při přepravě.
5.3. Odběratel je oprávněn nepřevzít zboží, které je při převzetí poškozené, vadné či nekompletní. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má Odběratel právo uplatnit reklamaci vadného zboží u Dodavatele. Oznámení zjištěných vad zboží Odběratel učiní odesláním reklamačního formuláře na kontaktní e-mail Dodavatele, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od dodání zboží, přičemž je při reklamaci povinen uvést IČO a provozovnu na kterou zboží odebral, datum dodání, číslo objednávky, číslo prodejního dokladu, druh a množství reklamovaného zboží, důvod reklamace (je možné doložit fotografií) a číslo účtu, na který požaduje vyplatit uznanou reklamaci.
5.4. V případě, že zboží při převzetí Odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má Odběratel právo na to, aby Dodavatel bezplatně, a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Odběratele buď výměnou zboží nebo její opravou či může Odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit.
5.5. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Dodavatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.).
5.6. Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit.
5.7. O provedeném reklamačním řízení bude sepsán reklamační protokol s určením způsobu vyřízení reklamace.
5.8. Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě reklamovaného zboží zpět k Dodavateli způsobené nevhodným obalem je odpovědný Odběratel.
5.10. Dodavatel neodpovídá za vady zboží:
   a) pokud vadu zboží Odběratel způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
   b) pokud Odběratel při převzetí zboží o vadě zboží věděl, a přesto jej převzal,
   c) pokud reklamace Odběratele odporuje povaze zboží,
   d) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,
  e) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,
   f) způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.
5.11. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Odběratelem, čímž se rozumí doručení písemné reklamace či zboží Odběrateli, podle toho, ke které z této skutečnosti došlo později, a po konzultaci s Odběratelem sdělí Odběrateli, jaký způsob vyřízení reklamace dle čl. 5. 12. nebo čl. 5.13. těchto Obchodních podmínek zvolil.
5.12. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace Dodavatel právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.
5.13. Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je Dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci dle volby Odběratele jedním z následujících způsobů:
   a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   b) odstranění vady opravou věci,
   c) přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
   d) odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží Odběrateli po vrácení zboží Odběratelem.
5.14. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 (tj. slovy šedesáti) kalendářních dnů od data podání reklamace) je Dodavatel oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění, a to ve výši v daném místě a čase obvyklé.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-objednávky a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.
6.2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby, opomenutí nebo technické obtíže vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webové stránky e-objednávky nebo v důsledku užití webové stránky e-objednávky v rozporu s jejím určením. Pokud se Dodavatel dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době.
6.3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-objednávky na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému. Dodavatel si vyhrazuje právo systém e-objednávky kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.
6.4 Dodavateli náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu Internetových stránek, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i databázím na Internetových stránkách.

VII. OCHRANA OSOBÍCH ÚDAJŮ, SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A SOUHLAS S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ

7.1. Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů Odběratele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji Odběratele nakládá jako s důvěrnými údaji.
7.2. Odběratel svoji registrací na Internetové stránce a taktéž i odesláním své objednávky a uzavřením kupní smlouvy uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa v souladu s ustanovením § 5 zákona o ochraně osobních údajů za účelem zpracování objednávky Odběratele. Odběratel rovněž uděluje souhlas, aby tyto údaje byly v plném rozsahu zařazeny do marketingových databází Dodavatele, využívány k marketingovým účelům, zejména k provádění průzkumů trhů a k zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb Dodavatele.
7.3. Odběratel uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů dobrovolně na dobu 5 let od posledního nákupu nebo od provedení registrace, podle toho, která lhůta uplyne později.
7.4. Odběratel má v souladu s § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to bezplatně, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně na adrese sídla Dodavatele a dále má možnost požádat o nezasílání obchodních sdělení. V případě domnělého porušení svých práv má právo obrátit se na Dodavatele i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.5. Osobní údaje Odběratele jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Dodavatel je oprávněn údaje předat externím dopravcům, kterým jsou osobní údaje Odběratele předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
7.6. Odběratel svoji registrací na Internetové stránce a taktéž i odesláním své objednávky a uzavřením kupní smlouvy zároveň uděluje Dodavateli souhlas se zasíláním dokumentů vztahujících se k této Smlouvě, jako např. faktury a obchodních sdělení elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu, když tento souhlas může Odběratel kdykoliv odvolat.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití e-objednávky se řídí právním řádem České republiky.
8.2. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Internetové stránce e-objednávky, a to pro objednávky od tohoto okamžiku učiněné, pokud nebude stanovena pro konkrétní změnu Obchodních podmínek účinnost pozdější. Odběratel zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
8.3. Je-li znění těchto Obchodních podmínek v rozporu se zněním Rámcové smlouvy o dodávkách zboží uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem, uplatní se pro práva a povinnosti stran při objednávání zboží z e-objednávky přednostně znění těchto Obchodních podmínek, ustanovení § 1751 odst. 1 OZ se tedy nepoužije.
8.4. V případě reklamace nebo případné úpravy termínu či způsobu dodání je namísto písemné komunikace postačující komunikace emailem, pokud oprávněná osoba druhé straně potvrdí ze své obvyklé emailové adresy příjem zprávy.
8.5. Dodavatel si vyhrazuje právo vyřadit ze systému e-objednávka Odběratele, který za posledních dvanáct po sobě jdoucích měsíců neobjednal žádné zboží, nebo v případě, kdy Odběratel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek) opakovaně či hrubým způsobem. Opětovný přístup do systému e-objednávka je možné získat dle instrukcí v sekci Registrace.
8.6. Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení Obchodních podmínek, která zůstávají platnými a účinnými.
8.7. Jestliže Dodavatel v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování Obchodních podmínek neuplatní svoje práva, která mu v důsledku porušení vznikla, v žádném případě to nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva Dodavatele toto plnění vymáhat. Jestliže Dodavatel promine porušení některého ustanovení Obchodních podmínek, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení Obchodních podmínek.
8.8. Dodavatel neodpovídá za porušení Obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8.9. Pro řešení sporů se uplatní český právní řád. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z těchto Obchodních podmínek a kupní smlouvy, nebo vzniklé v souvislosti s nimi, budou řešeny formou jednání, vedenému s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo při rozhodnutí jedné ze stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného časového odkladu, když poté bude spor rozhodován s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu.

IX. KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍCKÉ PODPORY

e-mail: obchod@gsoft.info
hotline: +420 605 201 883 (od pondělí do pátku, v době 8–17 h)

 

Kdo jsme?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pellentesque sapien a quam pellentesque, a pulvinar magna euismod. Suspendisse sit amet efficitur nisl. Donec vehicula vestibulum eleifend. Etiam ut feugiat dui, sit amet vehicula nibh. Morbi eget mauris viverra, tempus eros at, molestie sem. In sagittis diam velit. Aliquam et mauris neque. Aliquam id sapien at mi posuere bibendum. In sit amet mi luctus, sodales ligula at, lobortis dui. Pellentesque eu efficitur quam, et dignissim odio. Ut tincidunt consectetur nulla ac scelerisque. Curabitur nec tellus dapibus, fringilla nisl in, porttitor enim.

Co umíme?

  • Quisque sem sem, venenatis iaculis fringilla rutrum
  • Porttitor nec tellus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus
  • Duis malesuada erat augue, non bibendum nulla interdum in
  • Donec rutrum tortor volutpat odio aliquet ultrices
  • Vivamus in orci ac ligula laoreet tristique

Co nabízíme?

Aliquam eget velit nec tellus commodo lobortis eget quis sem. Cras placerat nibh tristique purus aliquet commodo. Nunc ut est a nisl interdum maximus non sed mi. Suspendisse potenti. Pellentesque rutrum vel ante et condimentum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

  • Duis blandit sapien quis diam iaculis congue
  • Curabitur elementum blandit erat quis suscipit
  • Nunc sed erat a justo molestie cursus non sit amet magna
  • Proin quis tempus est
  • Proin sit amet tellus euismod, pharetra quam sed, mollis enim